panlotawanviActor/Undergoer: panlotawankaligkigTo shiver; to get goose bumps.Panlotawano mga tata-libo ong batong mabael mga labi.I get goose bumps when I pass by large rocks at night.Pinanlotawan tanandia asing pagabasi na ang may pinatay ang taw.She got goose bumps when she heard that there was a person killed.ov synelelpangale-kegan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *